Privacybeleid
Copyright Statement Te Brake Tuintotaal

01-05-2018

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij Te Brake Tuintotaal of bij derden welke met toestemming dit (beeld-)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Te Brake Tuintotaal. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Te Brake Tuintotaal.


Privacy verklaring

Te Brake Tuintotaal., gevestigd aan de Papaverstraat 4 , 7151 VZ te Eibergen. KVK nummer: 54208718
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Te Brake Tuintotaal verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Te Brake Tuintotaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens:
Naam of bedrijfsnaam
Voorletters en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer                                                                                                                                                                                                     
E-mailadres                                                                                                                                        
IBAN rekeningnummer                                                                                                                       
Klant of relatienummer

Te Brake Tuintotaal verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
Het aanvragen van offerte (eventueel via mail of website) en bij het in behandeling nemen van opdrachten
Het verwerken en afhandelen bij betalingen van debiteuren en crediteuren.
Het onderhouden van contact per mail , telefoon of per post inzake uitvoering betrekking hebbend op onze dienstverlening
Om goederen en diensten, in opdracht te bestellen bij leveranciers en aan u te kunnen leveren.
Voor de verwerking van persoonsgegevens als wij hiervoor wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor verwerking in administratie en (belasting) aangiften .

Te Brake Tuintotaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, mits deze gegevens betrekking hebben op het in archief houden van deze gegevens ten aanzien van reeds vastgelegde diensten en/ of opdrachten ( copyright, gegevens op tuinontwerpen, aanzichten ed.)
Te Brake Tuintotaal verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden (onderaannemers en leveranciers) als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst / opdracht met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt contact opnemen met ons via het mailadres info@tebraketuintotaal.nl voor:
- meer informatie over de wijze waarop Te Brake Tuintotaal persoonsgegevens verwerkt.
- vragen omtrent deze privacyverklaring.
- inzage in de persoonsgegevens, die met betrekking tot u of uw opdracht worden verwerkt.
- bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Te Brake Tuintotaal
- wijziging van uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening
- bij het overdragen van uw gegevens naar leveranciers / onderaannemers ten behoeve van uitvoering van onze dienstverlening.
- beperking van gegevens die Te Brake Tuintotaal van u heeft.

Te Brake Tuintotaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, die van kracht is geworden op 25 mei 2018.
Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens in de online website www.tebraketuintotaal.nl.
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen.
Te Brake Tuintotaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.
Wij zien daarom af van elke vorm van aansprakelijkheid.